+31 6 52 62 89 18 info@astridtimmers.nl

   Algemene Voorwaarden Astrid Timmers Fotografie

    

    

   ALGEMENE VOORWAARDEN

   Astrid Timmers Fotografie

   Versie: Januari 2022

    

   Artikel 1. Definities

   In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

   1. Offerte: alle aanbiedingen van Fotograaf aan (rechts) personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
   2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Astrid Timmers Fotografie (hierna: Fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever)
   3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
   4. Fotograaf: Astrid Timmers Fotografie, tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden
   5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de overeenkomst gesloten is, tevens de aanvaarder van deze Algemene Voorwaarden.
   6. Annuleren: Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
   7. Schriftelijk: Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever. 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
   8. Aw: Auteurswet 1912

    

   Artikel 2. Toepassing

   1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van elke Overeenkomst met de Fotograaf.
   2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in , deze Algemene Voorwaarden zijn voor Fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door Fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

    

   Artikel 3. Offerte

   1. Fotograaf stelt een Offerte op waarin zij aangeeft welke dienst(en) en/of producten geleverd zullen worden (hierna: de opdracht) en welk bedrag hiervoor verschuldigd is. Uitsluitend de in de Offerte aangegeven omschrijving van de opdracht is bindend.
   2. Een Offerte verliest haar geldigheid 5 dagen na de datum van verzending door de Fotograaf.
   3. Prijsopgaven in Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

    

   Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

   1. Opdrachtgever dient de offerte expliciet te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat de fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Tevens wordt de Offerte als aanvaard beschouwd wanneer de aanbetaling is voltooid.
   2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Fotograaf onaanvaardbaar maakt.
   3. Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de Overeenkomst verschuldigde bedrag aan te passen.

    

   Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

   1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Fotograaf gebruikelijk werkt.
   2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige.en juiste uitvoering aan de opdracht mogelijk te maken.

    

   Artikel 6. Archivering foto’s

   1. De fotograaf zorgt dat de foto’s gedownload kunnen worden voor de klant. Na levering van de foto’s aan de klant is de klant zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de foto’s.
   2. Na levering van de foto’s aan de klant bewaard de fotograaf de foto’s 60 dagen in het archief. Daarna worden de foto’s vernietigd.

    

   FOTOSHOOTS

   Artikel 7. Levering

   1. Tenzij anders overeengekomen levert de Fotograaf Binnen drie weken nadat de fotoshoot heeft plaatsgevonden, de foto’s aan in een persoonlijke online gallery.
   2. Bestanden en fotoafdrukken worden uiterlijk twee weken na de laatste betaling geleverd.
   3. De Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de Opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
   4. Levering geschiedt na overleg per post, dan wel aan de studio van de Fotograaf.
   5. De fotograaf levert de bestelde foto’s van de fotoreportage in hoge resolutie zonder watermerk.

    

   Artikel 8. Vergoeding

   1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op haar website.
   2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken zal worden, rekent Fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
   3. Indien aannemelijk is dat Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
   4. Alle door Fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

    

   Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

   1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
   2. Indien over de betalingstermijn niets is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 5 dagen na factuurdatum.

    

   Artikel 10. Annulering en Opschorting

   1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotograaf, nadat Opdrachtgever Astrid Timmers Fotografie | Eindhoven | KvK 53937074 hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
   2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te. ontbinden.
   3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
   4. De Overeenkomst mag tot drie dagen voor de fotoshoot geannuleerd worden zonder verdere kosten.
   5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
   6. Indien opdrachtgever niet of niet minimaal drie dagen van te voren de opdracht annuleert is opdrachtgever het bedrag genoemd in de aanvaarde offerte en/of overeenkomst en eventuele reiskosten alsnog verschuldigd.
   7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Fotograaf.
   8. In het geval de fotoshoot buiten plaats zou vinden, kan in overleg tot maximaal drie dagen van te voren besloten worden de fotoshoot op een ander moment plaats te laten vinden met behoud van overeenkomst.
   9. Wanneer bij een zwangerschapsfotoshoot de bevalling eerder plaatsvindt dan de datum waarop de fotoshoot plaats zou vinden, wordt de overeenkomst ontbonden.
   10. Wanneer door omstandigheden en na overleg de fotoshoot op een andere datum plaats zal vinden, dient dit binnen een maand na de oorspronkelijke datum te gebeuren.
   11. Wanneer een nieuwe datum binnen een maand niet mogelijk is en deze situatie volledig aan de Fotograaf te wijten is, zal de overeenkomst ontbonden worden en zal de aanbetaling vergoed worden door de Fotograaf.
   12. In geval van een gerechtvaardigde vergoeding van de aanbetaling, zal deze door de Fotograaf binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst geschieden.

    

   Artikel 11. Klachten

   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotograaf. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

    

   Artikel 12. Auteursrecht

   1. Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de Fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
   2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij de fotograaf.
   3. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij anders is overeengekomen.
   4. Opdrachtgever is enkel gerechtigd afdrukken en hoge resolutie bestanden binnen familiaire kring te tonen. Enkel lage resolute bestanden mogen, door de Fotograaf voorzien van diens watermerk, in het openbaar getoond worden. Onder openbaar wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan, het internet, sociale media en print.
   5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden.
   6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties.
   7. Fotograaf dient de persoonlijkheidsrechten van Opdrachtgever, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
   8. Digitaal of analoog bewerken van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
   9. Elk gebruik van een werk van Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
   10. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, rekent Fotograaf twee maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. 11. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Fotograaf.

    

   Artikel 13. Publicatie

   1. Tenzij anders is overeengekomen, is Fotograaf gerechtigd de gemaakte werken ter eigen promotie te gebruiken. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend begrepen het gebruik op website en webblog, portfolio, Facebook, Pinterest, Instagram, in drukwerk, beursmateriaal, als advertentie en ander promotiemateriaal.
   2. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
   3. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen buiten haar medeweten elders op het internet worden geplaatst.

    

   Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

   1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
   2. Indien over de betalingstermijn niets is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 5 dagen na factuurdatum.

    

   Artikel 15. Wijzigingen

   1. Fotograaf houdt zich het recht voor de Overeenkomst, indien noodzakelijk, eenzijdig te wijzigen.
   2. Wijzigingen, waaronder locatiewijzigingen, worden tijdig en schriftelijk aan Opdrachtgever medegedeeld.
   3. Bij wijziging van een van de kernbedingen is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

    

   OVERIGE BEPALINGEN

   Artikel 16. Aansprakelijkheid

   1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fotograaf of diens vertegenwoordigers.
   2. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

    

   Artikel 17. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

   1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
   2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotograaf aan Opdrachtgever medegedeeld.
   3. Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

    

   Artikel 18. Rechts- en forumkeuze

   1. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan.
   2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Astrid Timmers Fotografie en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
   3. Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter Eindhoven.

    

    

    

   Pin It on Pinterest

   Share This